Projekt ATTRA zastřešuje řadu klinických registrů, které jsou od počátku roku 2002 vedeny pod odbornou garancí České revmatologické společnosti. Jedná se o multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické léčby zánětlivých revmatických onemocnění. Na projektu spolupracují významná česká revmatologická pracoviště a celý systém je otevřený pro případný vstup dalších účastníků. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Celý projekt prošel v roce 2012 revitalizací, která byla nutná pro přizpůsobení projektu aktuálním potřebám. V současnosti stoupají nároky na kvalitu sbíraných dat, klade se větší důraz na dlouhodobé sledování pacientů (i po vysazení biologické léčby) a možnost srovnávat výsledky biologické léčby s vhodným komparátorem, tj. kontrolní skupinou. Tyto požadavky byly v poslední době formulovány například expertní skupinou EULAR (Dixon et al., Ann Rheum Dis 2010; 69: 1596-1602) a přirozeně vyplývají ze základního poslání registru, kterým je sledování a komplexní analýza bezpečnosti a reálné efektivity biologické léčby.

Registrace dat má centrální metodické vedení a sleduje nejen vědecké cíle. Dohoda o parametrickém hodnocení průběhu léčby umožnila zavedení metodických standardů, kontrolu vstupních kritérií pro zahájení léčby a metodicky správné hodnocení léčebné odpovědi.

Průběžné hodnocení dat a zpětná vazba, která je takto získávána pro lékaře a zdravotnický management, splňují základní kritéria medicíny založené na důkazech. Všechna práva pacientů jsou plně zachována a centrální sběr dat probíhá anonymně, tedy bez osobních údajů. Součástí projektu je i rozsáhlý program sledování kvality života nemocných.

Nežádoucí účinky jsou standardně kategorizovány pomocí terminologie MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities), mimo jiné i proto, aby data z registru ATTRA mohla případně sloužit i pro potřeby společných analýz evropských registrů.